Smluvní podmínky Kliniky ALFADENT


Tyto Smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem – klientem (příjemcem zdravotních služeb).

Poskytovatel zdravotních služeb: Alfadent s.r.o., IČ: 497 09 135, dále též jako „Alfadent“ či „poskytovatel“.

Termínem „léčba“, „péče“, „výkon“ nebo „ošetření“ se rozumí poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb.

Termínem „lékař“ se rozumí poskytovatel zdravotní péče jednající za poskytovatele, a to jak v pozici zubního lékaře, tak i v pozici dentální hygienistky.

Termínem „ordinace“ se rozumí ucelená provozní jednotka poskytující zdravotní službu a tvoří ji především zubní souprava (křeslo) s odpovídajícím technologickým, diagnostickým a léčebným vybavením, včetně lékaře, asistentky a pomocného zdravotnického personálu.


Povinnosti Alfadentu

 • Alfadent se zavazuje vykonávat zdravotní péči v oboru praktického zubního lékařství na úrovni současného moderního lékařského poznání, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotního stavu pacienta a v souladu s platnými předpisy a vnitřními řády Alfadentu. 
 • Alfadent se zavazuje vést zdravotnickou dokumentaci pacienta dle platných předpisů.
 • Alfadent nakládá s informacemi uloženými v dokumentaci dle zásad ochrany osobních údajů a dalšími zákonnými přepisy v neposlední řadě podle evropské směrnice GDPR. 
 • Před každým zdravotním výkonem bude pacient informován lékařem v dostatečném rozsahu o svém orálním zdravotním stavu, o navrhovaném léčebném postupu (léčebném plánu) i o povaze, důsledcích a možných rizicích spojených s daným zdravotním výkonem. V případě existence více možných variant léčby seznámí Alfadent pacienta s jednotlivými variantami a cenovou náročností.
 • Alfadent je povinen objednávat pacienty na dohodnutý čas tak, aby minimalizoval čekání pacientů. 
 • Alfadent je povinen dodržovat všechny etické zásady vztahu lékař/pacient, minimalizovat stres a eventuální bolestivost poskytované péče a komunikovat s pacientem tak, aby pacient všemu rozuměl. 
 • Alfadent je povinen korektně komunikovat (před ošetřením) i následně zúčtovat (po ošetření) poskytnuté zdravotní služby.


 Alfadent si vyhrazuje právo možnosti odmítnout či ukončit léčbu, pokud:

 • pacient nedodržuje navržený léčebný postup
 • pacient se opakovaně dopustí neomluvené absence – bez včasné omluvy nedodrží sjednaný termín
 • pacient se neřídí vnitřním řádem poskytovatele či omezuje práva jiných pacientů
 • požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře
 • z dalších zákonných důvodů (provozní či kapacitní důvody)


Povinnosti pacienta

Pacient je povinen:

 • dodržovat navržený léčebný postup
 • řídit se vnitřním řádem poskytovatele
 • pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech
 • pečovat o své orální zdraví odpovídajícím způsobem tak, aby se vyvaroval všech odstranitelných (preventabilních) zdravotních rizik
 • akceptovat pravidelné preventivní prohlídky a preventivní dentální hygienu jakou nezbytnou součást léčby
 • poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu
 • dbát o vysoký standard své zubní hygieny


Pacient je povinen dodržovat sjednané termíny jednotlivých lékařských výkonů v souladu s léčebným plánem, preventivními prohlídkami a plánem výkonů dentální hygienistky. Za sjednaný termín se považuje termín zapsaný v systému poskytovatele a poskytovatel jej musí pacientovi sdělit – ústně, telefonicky či e-mailem.

Poskytovatel je oprávněn měnit termíny a informovat pacienta (ústně, telefonicky či e-mailem) o takové změně. Pacient si musí být vědom, že v případě jeho neomluveného nedodržení smluveného termínu (dále jen „absence“) vzniká poskytovateli škoda úměrná minutové sazbě ordinace.


Pro případ absence (dle předchozího odstavce) tímto obě strany sjednávají smluvní pokutu. Smluvní pokuta je dána násobkem minutové sazby ordinace (zpřístupněna v ceníku) a sjednané plánované délky ošetření. Smluvní pokuta je splatná v den absence a poskytovatel je oprávněn ji následně vyúčtovat pacientovi.


V případě první absence 50% z ceny plánovaného ošetření

V případě druhé absence 100% z plánované ceny


Pacient bere na vědomí, že motivací tohoto ustanovení není účtování smluvních pokut, ale zamezení neomluvených absencí a prostojů nákladného zdravotnického zařízení.

Absenci pacienta lze v předstihu omluvit a sjednat náhradní termín. Omluva musí být v takovém případě provedena nejpozději 24 hodin předem, a to prokazatelným způsobem – osobně na recepci Alfadent, prostřednictvím elektronické pošty na info@alfadent.cz nebo SMS zprávou na tel. číslo 774 444 902


Nadstandardní stomatologie

Alfadent nabízí širokou škálu výkonů nadstandardních stomatologie, s orientací na kvalitu, nejmodernější technologie a mini-invazivní (bezbolestné) výkony.

Pro umožnění bezbolestného výkonu pacient souhlasí s aplikací lokální anestezie volenou lékařem dle momentálního zdravotního stavu pacienta.

I v oblasti nadstandardní péče vždy existuje více variant léčby a pacient dostává na výběr z několika možností.

Pacient je vždy informován o možných variantách péče a jejich cenách – ještě před poskytnutím ošetření.

 Klinika Alfadent však poskytuje excelentní stomatologii za regionální ceny, navíc s použitím špičkových materiálů


Reklamace

Alfadent poskytuje záruku 2 roky (od momentu dokončení) na všechny výplně a protetické práce (korunky, můstky). 

Záruka se nevztahuje na dočasné práce, endodontické ošetření, stomatologické výkony povahy služeb (dentální hygiena, bělení, výkony na měkkých tkáních, atd.). 


Důvody k celkovému nebo částečnému zrušení záruky jsou:

 • nedbalost k ústní hygieně,
 • neuposlechnutí lékařského doporučení,
 • nesprávné používání protézy,
 • neléčená dysfunkce čelistního kloubu,
 • systémové choroby ovlivňující stav orálního zdraví (diabetes, epilepsie, osteoporóza, cytostatická léčba, atd.),
 • zranění v oblasti hlavy a krku s možností poranění zubů nebo čelisti.

Stížnost či reklamaci musí pacient primárně podat přímo u poskytovatele, který v rámci evidence stížností musí věc projednat a v zákonné lhůtě vyřídit.


Závěrečná ujednání

Smlouva vstupuje v platnost dnem registrace pacienta – jeho podpisu a vyjádření souhlasu na registračním formuláři. Text podmínek je pacientovi k dispozici na recepci v sídle Alfadent, nebo na webových stránkách alfadent.cz